Mind Change Training

Mind Change Training

Een zeer succesvol en beproefd programma gericht op het activeren en motiveren van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
Het is een transparante, geprotocolleerde methodiek welke zich onderscheidt door een (coachende) facilitaire houding van de trainers in tegenstelling tot een instruerende aanpak.

Doel van de training is: ‘Het stimuleren van arbeidsparticipatie bij langdurig werkloze bijstandsgerechtigden. Het gaat daarbij om het bevorderen van uitstroom naar regulier werk, activering en mentale gesteldheid.”Daarbij worden de volgende concrete doelen nagestreefd:

– Het bewust maken van de eigen vaardigheden en van de eigen mogelijkheden tot netwerken.
– Het teweeg brengen van een attitude verandering ten opzichte van werken.
– Het richting geven aan de toekomst.
– Het leren omgaan met en anticiperen op obstakels.

 Kernbegrippen in de Mind Change Training zijn:

– Competentiebeleving.
– vergroten zelfvertrouwen.
– vergroten probleemoplossend vermogen.